LAUROCARS
taxis en miniatura

Hino PA62 . Tokyo

Hino PA62 . Tokyo  .1966

IXO ALTAYA 1/43